ទាក់ទងមកយើង - គ្រឿងបន្លាស់អេនជេលីណា Venus

ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬយោបល់ណាមួយសម្រាប់ពួកយើងសូមបំពេញសំណុំបែបបទខាងក្រោមជាមួយព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកទាំងអស់ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបមកអ្នកវិញឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឬសូមអ៊ីម៉ែលមកយើងតាមអាថ៌កំបាំង ៧mystery7@yahoo.com.tw ហើយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយអ្នក
ទិញវាឥឡូវ